Waarom aandacht voor ethiek?


Professioneel handelen is  zoals elk handelen nooit neutraal ten opzichte van vragen als ´wat het goede is om te doen?´, ´wat behoor ik te doen in deze situatie?´, of  ´wat is wijs?´.
Vanzelfsprekend is het daarom beter hiervan bewust te zijn en de ethische gevoeligheid te vergroten. Er wordt dan recht gedaan aan een dimensie van handelen die daar onvervreemdbaar deel van uit maakt. Aandacht hiervoor dient de ethische kwaliteit van professioneel handelen. Het draagt bij aan goede zorg, aan goede dienstverlening. Het voert terug naar de normatieve vraag waar het bij zorg en dienstverlening om begonnen is, nl. ´wat behoort tot een goede uitoefening van zorg en dienstverlening?´
Middels onderstaande diensten help ik u deze aandacht voor ethiek vorm te geven:

1. Incidenteel: Casusbespreking
2. Structureel: Moreel beraad
3. Advies

Ad.1  Beschikbaar voor incidentele begeleiding
In de situatie dat een instelling aan het begin staat om de aandacht voor ethiek vorm te geven, of af en toe de betrokkenheid wenst van een externe ethicus, ben ik beschikbaar voor:

- Begeleiding en ondersteuning van eenmalige of incidentele casusbesprekingen.
- Een vertrouwelijk en individueel gesprek met professionals die een hoge verantwoordelijkheid hebben en ervaren in hun werk.
- Advies  en sparring partner voor beleidsmakers op gebied van ethiek en beleid.
- Aandacht voor beroepsethische kwesties.

Ad.2   Beschikbaar voor het opzetten en begeleiden van een moreel beraad
Het moreel beraad is een veel gekozen manier om de aandacht voor ethiek een structurele plaats te geven in een organisatie. Daarbij komen diverse vragen om de hoek kijken:

- Welke doelstelling is de meest adequate en passende voor een moreel beraad in deze organisatie?
- Hoe kan een beraad zodanig worden ingebed in de organisatie dat haar bijdrage zo optimaal mogelijk is?
- Wat is de meest geschikte gespreksmethode om te hanteren?
- Welke disciplines dienen deel te nemen aan het beraad?
- Welk verschil moet het moreel beraad en waar in de organisatie moet dit tot uitdrukking komen?
- Hoe borgen we de vertrouwelijkheid?
- Hoe hangt het moreel beraad samen met andere instrumenten die uitvoering geven aan het ethiekbeleid, resp. kwaliteitsbeleid?

Ad.3  Beschikbaar voor advies m.b.t. het ethiekbeleid
Zowel wat betreft het uitwerken als het uitvoeren van dit beleid. Hierbij komen uiteenlopende vragen aan de orde. Deze moeten in hun samenhang worden beantwoord, waarbij veel gewicht toegekend moet worden de specifieke context:

- Wat zijn de voorwaarden voor een succesvol ethiekbeleid? 
- Hoe luidt de functie en taakomschrijving van een moreel beraad, resp. ethische commissie?
- Wat is een adequate manier van werken van een moreel beraad, van een ethische commissie?
- Wat zijn anderszins goede manieren om aandacht voor ethiek te behartigen?
- Zijn er meerdere ethieken in de organisatie aan te treffen en wat kan er gezegd worden over hun onderlinge verhouding? Hoe zien we bijvoorbeeld de verhouding tussen de ethiek op de werkvloer en de ethiek van het management.
- Zien we de relevantie van het verbinden van ethiek met de inhoudelijke en al dan niet levensbeschouwelijke identiteit van een instelling? Zorg en dienstverlening zijn nooit neutraal  t.o.v. normen (ethiek). Van neutraliteit ten opzichte van waarden (levensbeschouwing) is evenmin sprake. Deze verwoorden de identiteit en de bestaansreden van een instelling en orienteren haar handelen op alle niveau’s.
- Hoe verhoudt het beleid rond ethiek en levensbeschouwelijke identiteit tot het kwaliteitsbeleid?


terug