ZKM in vogelvlucht

1. Wat is zkm?
2. Voor wie?
3. Werkwijze
4. Resultaat
5. Wetenschappelijke grondslag
 

1. Wat is ZKM?

Met de Zelf-Konfrontatie-Methode (ZKM) maakt u een diepgaande ontdekkingstocht door uw eigen leven mogelijk, aan de hand van een vraag die voor van belang is. U krijgt zicht op vele facetten die u hebben gevormd en die invloed hebben op uw functioneren en welbevinden. De methode vraagt van u een actieve opstelling als zelfonderzoeker. Aan de hand van uw vraag is het mogelijk met deze methode samenhangen aan het licht te brengen die u nog niet zo voor ogen stonden en waar u nu consequenties uit kunt trekken.

U onderzoekt waar het u om te doen is in leven en loopbaan. Belangrijke thema´s, motieven en onderliggende gevoelens brengt u aan de oppervlakte en komen in een samenhang te staan. U kijkt als het ware in een spiegel die veel te zien geeft. Deze confrontatie verdiept uw zelfinzicht en geeft handvaten om tot verandering te komen in uw leven.
Door het zetten van kleine, realistische stappen verkrijgt u meer regie over wat u parten speelt. Hierin is deze methode al voor vele mensen effectief gebleken.

2. Voor wie?

Het kan moeilijk zijn je eigen leven te overzien en een eigen koers te bepalen. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen hier een rol spelen of een verwarrende ervaring, het verlies van motivatie of passie, een eeuwige twijfel die u belemmert, een valkuil waarin steeds weer terecht komt. Allemaal ervaringen die u kunnen terugwerpen op u zelf : hoe verder?

Voorbeelden van dergelijke situaties en ervaringen:
- Je wilt weten welke richting je in je leven kunt kiezen.
- Je wilt graag beter functioneren in werk of studie.
 - Je bent onzeker over een persoonlijke keuze die je moet maken.
- Je wilt iets doorbreken in een relatie.
 
- Je zoekt een balans tussen werk en privé.
- Waarom liep ik hier vroeger warm voor en lijkt dat nu onbelangrijk?
- Je hebt moeite een ingrijpende ervaring een plaats te geven (verlies, scheiding)
- Angst voor een belangrijke keuze verlamd je.
- Je wilt iets goed maken met iemand, maar je weet niet hoe

In deze situaties kan een ZKM-onderzoek helpen. Ze is geschikt voor mensen die hun eigen zelfinzicht willen vergroten en verdiepen door op een methodische manier stil te staan bij het eigen levensverhaal. En die met de verkregen inzichten in de eigen drijfveren en motieven tot een daadwerkelijke verandering willen komen met betrekking tot een bepaald aspect van hun leven of werk.

3. Werkwijze

Het zelfonderzoek is een samenwerkingsverband van twee specialisten die gelijkwaardig met elkaar optrekken. U zelf die alles over uw eigen leven kunt vertellen. De ZKM-coach die de methodiek beheerst. Uw deskundigheid is essentieel, want u kent als geen ander de motieven, ervaringen, omstandigheden en personen die uw leven tot nu toe hebben bepaald.

Het onderzoek kent de volgende fasen:

A. Intake gesprek (1 uur)
U brengt zo concreet mogelijk uw vraag onder woorden en u geeft aan welk resultaat u wilt bereiken. Dit vormt het uitgangspunt dat in het gehele zelfonderzoek centraal blijft staan. U krijgt  informatie over de ZKM. Ik stel vast of de methode geschikt is voor uw vraagstelling en het te bereiken resultaat. Als we hebben afgesproken dat we met elkaar in zee willen gaan, maken we afspraken voor het vervolg.

B. Formuleringsgesprek ( 4 uur)
In dit gesprek formuleert u uw levenservaringen die voor u nu van belang zijn.
Het gaan om ervaringen en gebeurtenissen uit heden en verleden die op welke manier dan ook voor u nu nog aan de orde zijn. Kernen uit uw bestaan. Ook verwoordt u verwachtingen met betrekking tot de toekomst.
Deze ervaringen worden door u uitgedrukt en opgeschreven in kernachtige zinnen. En daar nemen we uitgebreid de tijd voor.

C. Gevoelens koppelen (thuis)
Thuis geeft u de gevoelswaarden van elke zin aan. Hierbij maakt u gebruik van een standaardlijst van 24 gevoelens. Bij elke zin geeft u aan in welke mate – volgens een bepaalde schaal – elk van deze 24 gevoelens het geval is. Dit levert voor elke zin een uniek patroon van gevoelens op.
De zinnen in combinatie met de gevoelswaarden worden vervolgens met behulp van een software programma verwerkt. Op deze manier worden samenhangen zichtbaar gemaakt, die aanknopingspunten bieden voor de vervolggesprekken.

D. Twee nagesprekken (2x 2 uur)
In twee verdiepende gesprekken wordt u gestimuleerd tot reflectie aan de hand van de gegevens uit de computeruitdraai.
U gaat op zoek naar het verhaal onder het verhaal. Van het vertelde verhaal naar het beleefde verhaal. De thema’s uit uw leven krijgen scherpere contouren. Dit werpt nieuw licht op uw functioneren en de motieven en gevoelens die daarin een rol spelen.

Via associatie brengt u onder woorden wat voor u onbewust speelt en gaat u op zoek naar de rode draad van uw leven. U komt tot ontdekking wat er onbewust speelt, wat u nu eigenlijk zelf wilt en wat u belemmerd om dit te bereiken. Vervolgens stelt u concrete veranderingsdoelen vast met betrekking tot de gewenste richting en gedragsverandering vast. Hiermee gaat u aan de slag.

Hiermee wordt het zelfonderzoek afgesloten. Desgewenst is het volgende vervolg mogelijk.

E. Coachingsgesprek(ken)
U bent nu in de praktijk van alledag aan de slag met de resultaten van het ZKM Zelfonderzoek. In deze fase kunnen meerdere gesprekken plaatsvinden waarin de voorgenomen verandering van houding of gedrag begeleid wordt.

F. Evaluatiegesprek
Na ongeveer 2 maanden volgt er een evaluatiegesprek waarin de balans wordt opgemaakt.

4. Resultaat

U wordt zich meer bewust van eigen motivaties en persoonlijke doelen. Het zelfonderzoek leidt tot een scherpere kijk op zichzelf, nieuw gedrag, effectiever functioneren, een grotere flexibiliteit, een betere zelfsturing, effectievere communicatie met anderen, verdieping van het eigen leven.
Dit alles afhankelijk en in relatie tot uw vraag.
Het grondig doorspreken en bepalen van de eigen positie in de bestaande werk- of levenssituatie is een belangrijk uitgangspunt en een stimulans voor het ontwikkelen van een scherpere kijk op de eigen toekomst. Het reëel onder ogen durven zien van de eigen situatie is vaak ook een eerste stap om vicieuze cirkels te doorbreken en aan een nieuw perspectief te gaan denken en werken. Door de resultaten van het onderzoek kan men bewust keuzes maken en een actieplan opstellen om het eigen functioneren te versterken, het eigen bestaan te verdiepen.

5. Wetenschappelijke grondslag

De Zelfkonfrontatiemethode en de onderliggende Waarderingstheorie zijn ontwikkeld door de Nijmeegse hoogleraar Persoonlijkheidsleer Prof. Dr. H.J.M. Hermans (emeritus), in samenwerking met Drs.E. Hermans-Jansen, psychotherapeute. De methode sluit aan bij de narratieve (verhalende) psychologie, waarin de persoon fungeert als auteur en acteur van het eigen levensverhaal. De Zelfkonfrontatiemethode is een wetenschappelijk ontwikkeld instrument voor persoonlijke planning.


terug